1.ERGENEKON IDDIANAMESI TAM METIN PDF

The " Ergenekon network " or " Ergenekon " is an uncovered clandestine ultra-nationalist organization in Turkey with ties to the country's military and security apparatus. There are some who see it on a continuum with the shady networks that 'took care of business' including, some believe, the Armenian business in the last years of the Ottoman Empire. The deep state is held to be based in the army, but closely linked with MIT the national intelligence service , the judiciary, and since the s the mafia. There are generals, heads of police departments and businessmen within this organization.

Author:Arahn Vudorg
Country:Ghana
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):2 August 2012
Pages:387
PDF File Size:6.44 Mb
ePub File Size:8.17 Mb
ISBN:560-8-60162-662-7
Downloads:61091
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JoJollBu g6rer yaptlErd siire ieerisinde vai. Ancal hakknda bil,likieriq v. Bu i litetleriDj m. Devahtt olarak ideolojite kalp deEigtifmistir, 8tu1 zananlat Abdullah Ocalu]a g. Bu durom! Eenim gdrdvddha girnenesine raEnen bu gap fzerinde ealriftaldrm o. Bu lehsm ismi Em. Yakalayanlarl suclMrrhr. Bu din bas masllrda ve drgrit tyelerioin yakalsmasFda bizar buluDdlgue igin biliyomm.

Zaman zaman elde edilei Mit belgesi Cenel l ufmay yast gibi uyduak bd ya? Yapmrg oldugu bu faaliyetlerle elakalr Mlt Telkilatrndadana genit bilgiteroldu8ukdaatindeyim. Bzr bilgileri de yabdcr istihbarat serislerinden almra olabih. Bu duruh birinci ve ikinci Mjt. Mehmet Zeke. O d6nem akaam gaztesindeh ayrnhrstr ve Amerikada Eaber Tlirk kdalnt! Bu ddnemde kolum olduBu icin tdlqhk. ABDde yap d bu toplantrya BaqbakanR. Bu donemden tdldrFm M.

OteLit lobisinde g6riiStnk M. Sohbetsrasmda btua MuzalTe. Aynca bi. CFr dhrsldd. O zean tamgtrk. Daha ziyade e6revse1ililkiniz oluyordu. Ara sfada yemeklerde bir araya geliyorduk.

Daha son. Zean atuan balrdla. Ben de erekli olup ADlalyaya yerleqtid. Bir aa Vda tayjn edildiEini biliyorun. Bu vesile. Birkag gorde Ankarava geldiBinde etii veya baq baia yemek yedik.

Pasalta te! AIj BA! Ba:n duyorgur k. Dala sorra bu aracr iade ettiEini duydum. O balhdan fabdkatjr kelimesi. Ancak ib. Diydftl rdan sonra Gi.

Arcat son ddnemdeedindigim ilenjmle. Iiendisinin Azerbaycanda ve Kerkiilte ki faaliyetleriile ne aiiadrglnl tm olrak bilemiyorum. Kenditi iL gd. NaaSldr almaya gizden kisite.

Neticede iist mak ldh olurler ile daha briyiik bir operasyona ba9ladrk. Daha sonra Suriye"ve bzel bir ekibin gonderiLdiBinedait bassda haberler Arknca polis arh zdan fekildj. Neticede bn miribnse yerlestirilnis bir ron kadar c4 patlayrcryLa bir eylem! Bntin bu surec igetisinde hern kendi teskilanm iee. Butada asacD bir r. Blz PItkJa bitirdeye ydnelik bu Saltmayr yapdke. Buradd Su solcu olka. Dursun r. Bir tetikeidir. Kamuotunda birinci ve ikjn. I tYY r l yapmrglddr. Her iki raporu da beD kaleme aldLm.

Bunun tansilat islen yaphEr,kirli islerle uEnltLBL,aEznn cok boak oldugu hususlann, itBrendigimiein bu sahrstm faydalanmayr dnqrinmedim. Bu eylemde Semih Tufdla irtibat! Mit tarafindan Ju. Ancak daha sonra kendisine bu hnviyetle. Ben burada bir konu beLirthek istiyorum. Basmda benim Eryenekon sorustu. Ben geldimve bildiklerimi sia dlahtorum. Gegmis d6nemde Susurluk kzaendan sonra halen Istmbul c. Bu tmmen kduorunu yarltmaya maLsatlL haberlerdir. Mankeme kddndan sonra somut belgeye daydhayan haberleryapmald halinde sueiilemit olacaklddLr.

Ancsh olayr. Bu siireigindeisnini gegenhedenerehe. ErgenekonsotuguMr naltqd! Ulusl an itgi sinstrrb rapdak bu ]ollada dorrndnc rk ylpngm 6iliyolm. HBmelin yoktu.

Sabi bn iksreissh yoki!. So nda dabir dala inib. Bu laiala herhdgi bir ort ll k kundryndu. O donemdelandErn kadd ile C6u Ozbey ekasnda pe olm bn nu! Bd bu olayr bea mlat n zilettini ve Cesu Ozbeyt!. Ctnki bu rdnslen bu koNldla bi. Oiisltay isidli lahs benin Ald. Hdlosi bir ofia bi! Birioa ko arn orledi bulDdll. Deyui otNdu im6! Ilsi ey! Jrat Old! NoBdguiu Mah.

Ensellali tok. Dno ollr. Titkiye ye y DdapNaponsuolamkgeldin. Zma zlld d. Almm Halk Bdgi? Ancakyakrnbir geloeke b ddbe olrcak. Alndld savtnmld Ady6a Mahkdesi nin dedikkalinjtekli ve y mdabu demegikapanr. Gelhrd FREYile gairiiglgn! Tder Lq. DoFula agrndo minim. Bu uyut! EDsb tirn. Drna s. E4 q-d! OieTrAei isr. Dieneh ei. De ltukei iv keinRelhsblt.

AN INTRODUCTION TO VISUAL CULTURE BY NICHOLAS MIRZOEFF PDF

Ergenekon Terör Örgütü Delil Klasörleri

.

ALFABETO RUSSO CORSIVO PDF

Ergenekon iddianamesi

.

DELFIN LEHRBUCH TEIL 2 PDF

Poyrazköy iddianamesi kabul edildi

.

Related Articles